سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم صفدریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
محسن موحدی دهنوی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج
خورشید رزمجو – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
اشکبوس دهداری – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر میزان و نوع کودهای نیتروژنی بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای، آزمایشی در سال ۱۳۸۵ به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی شامل چهار سطح نیتروژن ( ۵۰ ، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار ) و سه منبع نیتروژن (اوره، سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم) با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی لورک نجف آباد وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا گردید . در هر تکرار یک تیمار شاهد یعنی عدم استفاده از نیتروژن در هکتار نیز به کار گرفته شد و نتایج نشان داد که مقدار نیتروژن اثر بسیار معنی داری بر شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته، عملکرد ماده خشک و تر و کیفیت علوفه داشت. بیشترین عملکرد ماده خشک به میزان ۲۲/۹ تن در هکتار از تیمار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار در مقایسه با ۱۵/۵ تن در هکتار در تیمار شاهد به دست آمد . با افز ایش مقدار نیتروژن ، عملکرد ماده تر علوفه افزایش یافت . بهطوریکه بالاترین عملکرد مربوط به تیمار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به میزان ۹۱/۸ تن در هکتار و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد به میزان ۶۰/۷ تن در هکتار بود. بین منابع مختلف کود تفاوت معنی داری از نظر عملکرد ماده خشک و تر وجود نداشت . بیشترین شاخص سطح برگ (۵/۶) به تیمار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن از منبع سولفات آمونیوم اختصاص یافت . حداکثر درصد پروتئین خام (۷/۳%) در تیمار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و حداکثر کربوهیدارتهای محلول و (۲/۸%) در تیمار شاهد دیده شد.