سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمجتبی نوری حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سیدعلی حسینی راد – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در شرایط شور، جذب عناصر غذایی ممکن است به دلیل کاهش حجم ریشه و رابطة ضدیتی بین عناصر غذایی و یون های سمی، کاهش یابدبر اساس نتایج برخی تحقیقات کاهش جذب عناصر کم مصرف در شرایط شور، ناشی از جذب بیشتر عناصری مانند کلسیم، منیزیم و سدیم است . با افزایش شوری، ورود پتاسیم به گیاه به شدت کاهش می یابد . مصرف پتاسیم در شرایط شور به نحو قابل ملاحظه ای تأثیر منفی شوری را از طریق افزایش نسبت پتاسیم به سدیم در گیاه کاهش داده و در نتیجه تحمل گیاه را به شوری افزایش می دهدپتاسیم با تنظیم فشار اسمزی ریشه و در نتیجه تنظیم روابط آب در گیاه به میزان تحمل به شوری گیاه را افزایش می دهد . Cassman و همکاران (۱۹۹۰) اظهار داشتند که نقش اصلی پتاسیم در پنبه رشد طول الیاف و کمبود پتاسیم، باعث کاهش کیفیت الیاف و عملکرد خواهد شدنظرات بر روی اثرات سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم در عملکرد محصولات متفاوت است . (۱۹۹۲) Krauss در پاکستان گزارش نمود که اثر کلرور پتاسیم مثبت بوداین آزمایش به منظور بررسی اثر دو نوع کود پتاسه ( سولفات پتاسیم و کلرور پتاسیم ) در سطوح مختلف بر رشد و عملکرد پنبه در یک خاک شور اجرا گردید .