سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن جواهری – دانشجوی ارشد اراک، موسسه اصلاح نهال و بذر ‐- بخش دانه های روغنی
جهانفر دانشیان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی سنندج
ابراهیم روحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی سنندج

چکیده:

به منظور بررسی اثر منبع بر خصوصیات زراعی ارقام آفتابگردان در تاریخ های مختلف کاشت در شرایط دیم آزمایشی در ایستگاه تحقیقات دیم (قاملو)، مرکز تحقیقات کشاورزی استان کردستان ، به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. کرت های اصلی آزمایش شامل ۴ تاریخ کاشت از ۱۰ فروردین به فاصله زمانی ۱۰ روز و کرت ها ی فرعی شامل ۳ رقم آفتابگردان (رکورد، زاریا، آذرگل) با ۴ سطح تیمار اثر منبع (سطح اول به عنوان شاهد، سطح دوم شامل قطع یک در میان برگ ها، سطح سوم شامل قطع ۱/۳ برگ های بالایی وسطح چهارم شامل قطع ۱/۳ برگ های میانی ) بود. صفات مورد ارزیابی شامل عملکرد تک بوته، قطر پوکی، قطر طبق، وزن طبق، قطرساقه، وزن ساقه، تعداد دانه های پر طبق، وزن دانه های پر طبق،تعداد دانه های پوک طبق ، وزن هزاردانه ، شاخص برداشت ، تلاش بازآوری، تعداد دانه در طبق بود.نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمار های مختلف منبع از نظر شاخص برداشت اختلاف معنی داری در سطح ١% نشان دادند و همچنین از نظر عملکرد تک بوته و تعداد دانه های پو ک طبق در سطح ۵%معنی دار شده ،، اثر ارقام از نظر عملکرد تک بوته ، قطر طبق ، وزن طبق، وزن ساقه ، تعداد دانه ها ی پرطبق ، وزن دانه های پرطبق ، وزن هزاردانه، تعداد دانه ها ی پو ک طبق ، شاخص برداشت، تلاش بازآوری و تعداد دانه هادر طبق در سطح ١% معنی دار شده، نتایج حاصل از مقایسات میانگین نشان داد که بیشترین عملکرد تک بوته در اثر متقابل تاریخ کاشت × منبع در تاریخ کاشت اول و سطح سوم تیمار منبع به میزان ۱۳/۷۷ گرم بوده و کمترین مقدار آن در تاریخ کاشت چهارم و سطح سوم تیمار منبع به میزان ۶/۲۶۳ گرم بوده است، از نظر عملکرد تک بوته مناسب ترین تاریخ کاشت ، تاریخ کاشت اول با (۱۱/۵۱) گرم بوده است و مناسب ترین رقم ، رقم رکورد بوده است. همچنین نتایج همبستگی صفات نشان داد که عملکرد تک بوته با قطر طبق ، وزن طبق ، قطر ساقه ، وزن ساقه ، تعداددانه های پر طبق ، وزن دانه های پرطبق ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه ها ی پوک طبق ، شاخص برداشت، تعداد دانه طبق دارای همستگی مثبت و معنی داری می باشد.