سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی وکیل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
بهار فیروزآبادی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

آنچه به نام ضربه قوچ در شبکه ها ی خط لوله شناخته می شود، شرایط گذرائی است که ممکن است به علت تغیی رات سر یع در ش یرها، راه انداز ی یا متوقف شدن پمپ ها و تغییر بار مصرفی توربین ها رخ دهد. در این حالت اغتشاشات وارده به سیستم با سرعت صوت به صورت موج فشار ی مثبت یا منف ی در س یستم حرکت کرده و به علت تنش برش ی د یوار مستهلک م ی شود . مقایسه نتا یج تئور ی و تجرب ی نشان داده است که در استهلاک امواج فشار ی، مدل اصطکاک دائم و یا شبه دائم به پ یش ب ینی غلط حوادث گذرائ ی منجر م ی شود . در حقیقت پروف یل ها ی س رعت در شرا یط غ یر دائم، گراد یانهای شد یدتری داشته و در نت یجه تنش برش ی از حالت دائم ب یشتر خواهد بود . در این مقاله شرا یط گذرائ ی یک س یستم ساده ش یر‐تانک‐لوله با اعمال یکی از مدل ها ی اصطکاک غیر دائم و با روش مشخصه ها مورد بررسی قرار م ی گ یرد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از مدل اصطکاک غیر دائم (مدل برونون ) نوسانات سریعت ر مستهلک می شود، به طوریکه در بعضی حالات عدم حضور ترم غیر دائم به معنی عدم استهلاک نوسان می باشد. مقدار ضریب ثابت مدل اصطکاک غیر دائم به صورت تئوری و یا تجربی قابل حصول می باشد. اگرچه انتخاب ناصحیح آن می تواند میزان استهلاک را افزایش یا کاهش م ی دهد بطوریکه نتایج از مقادیر واقعی فاصله بگیرد. نتایج همچنین نشان می دهد که حد اکثر فشار فبل از شیر در هردو مدل یکسان است.