سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهریار شرفی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران .

چکیده:

وجود ترکیب بهینه ای از استحکام و انعطاف پذیری در فولادهـای دو فـازی ، موجـب اسـتفاده ر وزافـزون آنها در صنعت به خصوص صنعت خودرو سازی شده است . این فولادها به راحتی بـا سـرد کـردن سـریع پس از آنیل بین دماهای بحرانی، حتی حین نورد گرم، قا بل حصولند . منگنز با تأثیر در فرآ یند تشکیل ایـن فولادها بر روی ویژگی های اصلی این فولاد نظیر استحکام بالا، انعطاف پ ذیری مناسب و نرخ کار سختی بالا تأثیر گذار است . در این تحقیق بعد از نورد فولادهای ریختگی و عملیات نرمال کردن، این فولادها بـا سیکلهای متفاوت مورد عملیات آنیل بین بحرانی قرار گرفتنـد . نتـایج نشـان داد کـه تـوان کـار سـختی و درصد ازدیاد طول با افزایش منگنز افزایش می یابد . همچنین زمان بیش از حد لازم برای تشکیل آسـتنیت کافی در هر دمای آنیل، سبب کاهش استحکام و چقرمگی این فولادها می شود .