سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشکان نوری – دانشجوی دکترا, دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار, دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از جمله عوام لی که م ی تواند بر ریزساختار و خواص مکان یکی فولادها ی دوفاز ی موث ر باشد سرعت سرمایش در عملیات حرارت ی آ نیل م یان بحرا نی است. مقدار منگنز فولاد و تاثیر آن بر ر یزساختار از جمله علل د یگری م ی باشد که بر خواص فولادها ی دوفاز ی موثر است . د ر این پژوهش تاث یر دو عامل فوق مورد مطالعه قرار گرفت چهارنوع فولاد با ۰/۷ ، ۱ ، ۱/۳ و ۱/۶ منگنز در دمای ۸۱۵ درجه به مدت ۳۰ دقیقه انیل میان بحرا نی شده و سپس د ر پنج م حیط خن ک کننده شامل هوا ی فشرده ، روغن ۲۰ درجه، روغن ۶۰ درجه ، آب ۲۰ درجه و مخلوط آب و یخ با دمای ۰ درجه سرد شدند نمونه سپس مورد بررسی های متالوگرافی وآزمایش کشش قرار گرفتند . نتایج نشان م ی دهند که افز ایش منگنز و افزایش قدرت خنک کنندگی مح یط باعث افز ایش استحکام تسل یم و استح کام کشش ی و کاهش درصد ازد ی اد ط ول فولاد م ی گردد . نت ایج آزمایش ها همچن ین از نقطه نظر کسر حجمی مارت نزیت و جدایش منگنز در دم ای آ نی ل, مورد تجزی ه و تحلیل قرارگرفته اند