مقاله اثر مهاري عصاره آبي – الکي آويشن باريک بر ترشح اسيد معده موش صحرايي در شرايط پايه، واگوتومي و تحريک عصب واگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: اثر مهاري عصاره آبي – الکي آويشن باريک بر ترشح اسيد معده موش صحرايي در شرايط پايه، واگوتومي و تحريک عصب واگ
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آويشن باريک
مقاله اسيد معده
مقاله واگوتومي
مقاله عصب واگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيازمند سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانيان احمدپور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حاج زاده موسي الرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آويشن باريک (کاکوتي)، از تيره نعناع، گياهي است که در سالهاي اخير اثرات ضداکسيداني، ضدالتهابي و ضدميکروبي آن گزارش شده است، اين گياه در طب سنتي براي ناراحتي هاي گوارشي کاربرد دارد. هدف اين مطالعه، بررسي اثر اين گياه بر ترشح اسيد معده در موش صحرايي و مکانيسم احتمالي آن است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مداخله اي و تجربي آزمايشگاهي مي باشد که در آن ۲۴ سر موش صحرايي نژاد ويستار با وزن ۲۰۰-۲۵۰ گرم، به طور تصادفي به دو گروه ۱۲ تايي کنترل و آزمون تقسيم شدند. پس از بيهوشي حيوانات با تيوپنتال سديم (۵۰ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن، داخل صفاقي)، تراکئوستومي، لاپاراتومي و گاسترودئودنوستومي انجام گرديد. از عصاره آويشن باريک در دوزهاي ۰٫۵، ۱ و ۲ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن (در حجم ۱ ميلي ليتر)، استفاده شد و براي تهيه نمونه ترشح اسيد معده روش washout به کار رفت و غلظت اسيد ترشحي معده به روش تيتراسيون با هيروکسيد سديم (NaOH) اندازه گيري گرديد. نتايج به صورت ميانگين ± ميانگين خطاي معيار، بيان و با استفاده از آزمون Unpaired t-test، نتايج بررسي شد و ۰٫۰۵>P معني دار تلقي گرديد.
يافته ها: عصاره آويشن باريک در حالت پايه به طور معني داري ترشح اسيد معده را مهار کرد. واگوتومي موجب حذف اثر مهاري عصاره بر ترشح اسيد معده شد و دوز ۲ ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن عصاره اثر تحريکي بر ترشح اسيد نشان داد. اثر کاهشي عصاره بر ترشح اسيد معده در وضعيت تحريک عصب واگ در دوز۱  ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن در مقايسه با گروه کنترل معني دار بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که عصاره آويشن باريک اثر مهاري بر ترشح اسيد در حالت پايه و تحريک شده دارد. مقايسه اثر عصاره در وضعيت هاي پايه، واگوتومي و تحريک عصب واگ نشان مي دهد که اين اثر از طريق مهار عمل پاراسمپاتيک واگ معدي صورت مي گيرد.