مقاله اثر مهاري ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس کم بر آنژيوژنز در پرده کوريوالانتوئيک جوجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه ۸ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر مهاري ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس کم بر آنژيوژنز در پرده کوريوالانتوئيک جوجه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوژنز
مقاله ميدان الکترومغناطيسي
مقاله جوجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ظفربالانژاد سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: ثمره موسوي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مهارآنژيوژنز از اهداف اصلي درمان سرطان و برخي بيماري ها محسوب مي گردد. اثر ميدان هاي الکترومغناطيسي بر جنبه هاي مختلف رشد و نموسلولي، نظير تقسيم سلولي مورد مطالعه قرارگرفته است. در پژوهش حاضر نقش ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس ۵۰ هرتز بر مهار آنژيوژنز در پرده کوريوآلانتوئيک جوجه بررسي گرديد.
مواد و روش کار: در اين پژوهش تجربي تعداد ۶۰ عدد تخم مرغ نطفه دار Ross به طور تصادفي به چهار گروه مساوي شاهد، گروه آزمون يک (۱۰۰ گاوس)، گروه آزمون دو (۲۰۰ گاوس) و گروه آزمون سه (۳۰۰ گاوس)، تقسيم شدند. در روز دوم انکوباسيون روي تخم مرغ ها پنجره اي ايجاد و در روز هشتم، يک اسفنج ژلاتيني (حاوي آلبومين و محلول آگار در نرمال سالين و سرم جنيني گاو) به آن اضافه شد. در روز دهم انکوباسيون تخم مرغ هاي گروه هاي آزمون به دستگاه جوجه کشي متصل به سيستم مولد ميدان الکترومغناطيس با فرکانس ۵۰ هرتز (شدت هاي ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ گاوس) منتقل شدند. روز دوازدهم از تمام نمونه ها به کمک فتواسترئوميکروسکوپ تحقيقاتي عکس تهيه و تعداد و طول انشعابات عروقي روي پرده کوريوآلانتویيک به کمک نرم افزار Image J اندازه گيري شد. داده هاي کمي حاصل به کمک نرم افزار SPSS-15 و آزمون هاي آماري t و ANOVA در سطح P<0.05 تحليل شد.
يافته ها: ميانگين تعداد و طول انشعابات عروقي در گروه هاي آزمون يک و سه نسبت به شاهد تفاوتي نشان نداد (P>0.05) در حالي که ميانگين تعداد (۲۹±۶٫۱۴) و طول انشعابات عروقي (۴۲٫۲۲±۵٫۹۶ سانتي متر) در گروه آزمون دو نسبت به ميانگين تعداد (۳۹٫۶۲±۷٫۷۵) و طول انشعابات عروقي (۵۱٫۹۳±۷٫۷۵ سانتي متر) در گروه شاهد کاهش معني داري نشان داد (P=0.01).
نتيجه گيري: ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس کم و شدت ۲۰۰ گاوس داراي اثر مهاري برآنژيوژنز در پرده کوريوآلانتوئيک جوجه است و تعداد و طول انشعابات عروقي را کاهش مي دهد، لذا کاربري توام آن با روش هاي شيمي درماني جهت درمان بيماري هاي مرتبط با آنژيوژنزمي تواند مورد توجه قرار گيرد.