مقاله اثر مهارکنندگي عصاره هاي اتيل استاتي چاي سبز و سياه بر هليکوباکترپيلوري عامل زخم هاي معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر مهارکنندگي عصاره هاي اتيل استاتي چاي سبز و سياه بر هليکوباکترپيلوري عامل زخم هاي معده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه چاي
مقاله هليکوباکتر پيلوري
مقاله اوره آز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعاع حسني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حمدي كسري
جناب آقای / سرکار خانم: اردوزاده نگار
جناب آقای / سرکار خانم: قائمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: هليکوباکترپيلوري از عوامل اصلي ناراحتي ها از قبيل زخم معده و سرطان دوازدهه است. از آن جا که سويه هاي مقاوم به داروي اين ارگانيسم در حال افزايش هستند، جستجوي ترکيب هاي دارويي جديد براي درمان آن ضروري به نظر مي رسد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر مهارکنندگي عصاره هاي اتيل استاتي چاي سبز و سياه بر رشد هليکوباکترپيلوري عامل زخم هاي معده انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي در سال ۱۳۸۷ در مجموعه آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات انجام شد. عصاره گيري نمونه ها توسط عصاره گير سوکسله با حلال متانول %۵۰ و جدا نمودن نهايي در مرحله اتيل استات انجام شد. براي محاسبه حداقل غلظت مهارکنندگي عصاره ها از روش تهيه رقت در محيط مايع و براي سنجش عملکرد اوره آز از روش مک لارن استفاده شد. توليد اوره آز در حضور غلظت هاي مختلف عصاره ها با الکتروفورز پروتئين تام سلولي روي ژل %۱۲ پلي اکريلاميد آشکار شد.
يافته ها: اثر چاي سبز بر هليکوباکترپيلوري و ممانعت از توليد و فعاليت اوره آز توسط آن، بيش تر از چاي سياه بود؛ به طوري که در غلظت ۱٫۵ ميلي گرم در ميلي ليتر عصاره چاي سبز، فعاليت اوره آزي از بين رفت ولي ۲٫۵ ميلي گرم در ميلي ليتر از عصاره چاي سياه مي توانست اين عمل را القا نمايد. غلظت هاي ۳٫۵ ميلي گرم در ميلي ليتر عصاره چاي سبز و ۴٫۵ ميلي گرم در ميلي ليتر عصاره چاي سياه، بازدارنده کامل رشد هليکوباکترپيلوري بودند.
نتيجه گيري: عصاره هاي چاي سبز و سياه روي هليکوباکترپيلوري اثر باکتريسيدي دارند که نشان دهنده تاثير مهم چاي، به خصوص چاي سبز در کاهش ناقلين اين عامل و کاهش زخم هاي معده است.