سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا بانکه ساز – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
رضا صفری – بخش بیوتکنولوژی

چکیده:

در این تحقیق اثرات مهارکننده جلبک کلادوفوراگلومراتا بر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس مورد بررسی قرا گرفته است. نمونه های جلبک از سواحل دریای خزر جمع آوری و به منظور خشک شدن به مدت سه روز در دمای ۲۸-۳۰درجه سانتیگراد قرار داده شده و پس از وزن کردن با استفاده از حلالهای استن(۵۵درجه سانتی گراد) و اتانل(۸۰درجه سانتی گراد) و سیستم کجلدال بمدت یک ساعت رفلکس شده و عصاره حاصله در سیستم خلاء تقطیر و در نهایت در شیشه های قهوه ای نگهداری شدند( به ازای هر ۲۰۰میلی گرم وزن خشک، ۱۰۰میکرو لیتر عصاره) به منظور اثرات ضدمیکربی، ابتدا تلقیح غلیظی از نمونه لیوفیلیزه در باکتری تهیه و به صورت انبوه در محیط مولرهیلتون آگار کشت داده شدند سپس چاهکهایی در سطح محیط تعبیه و عصاره های استنی و الکی و کنترل اضافه و انکوباسیون انجام گرفت. نتایج نشان داد که هر دو عصاره اثر مثبتی بر مهارکنندگی آلودگی دو باکتری داشته ولی میزان حساسیت اشرشیاکلی نسبت به استافیلوکوکوس بیشتر و عصاره استنی نیز نسبت به عصاره الکلی اثرات بهتری نشان داده است.(p<0.001)اثر عصاره بر جلبکها به عوامل مختلفی از جمله جنس و گونه جلبک ، محل زیست، تغییرات آب و هوای فصلی بستگی دارد. در مقیاس آزمایشگاهی میزان تاثیر جلبکها به نوع حلال مورد استفاده جهت عصاره (کلروفوم، استن، اتر و …) و غلظت مورد استفاده آن بستگی دارد. جلبک کلادوفورا در مقایسه با جلبکهای دیگر اثر نسبتا پایینی را نشان داده است.