سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه روشن ضمیر – دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
محمد گلوی – استادیار زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
حسین کمرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی واکنش گلرنگ به کودهای آ لی آزمایشی در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورز ی، دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارها شامل سه سطح کود دامی (۱۰، ۲۰، ۳۰ تن در هکتار)، کاه خارشتر ( ۱۰ تن در هکتار )، کاه گندم ( ۱۰ تن در هکتار ) و شاهد بدون افز ایش مواد آ لی بودند . تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به کار گرفته شد . نتا یج نشان داد که کود دامی( ۳۰ تن در هکتار ) سبب افز ایش ارتفاع ، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد دانه و پروتئین دانه گردید. صفات فوق ذکر تحت تاثیر افز ایش کاه خارشتر نسبت به شاهد و کاه گندم از روند افز ایشی بهتری برخوردار بودند.