سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکبر فرقانی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه گیلان
ابراهیم جوانمرد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه گیلان

چکیده:

مواد آلی نقش اساسی در کیفیت خاک دارند. مواد هوموسی به عنوان مهم ترین بخش مواد آلی به طور مستقیم روی رهاسازی عناصر غذایی، ظرفیت تبادل کاتیونی، ظرفیت بافری فسفر و ابقاء مولکول های آلی فلزی و سمی نقش اساسی دارند. تا مدت ها تصور می دش که اثرات تحریک کنندگی مواد هوموسی شبیه به هورمون های اکسین، سیتوکنین و اسید آبسزیک بود ولی بعدا مشخص شد که اثرات مواد هوموسی در ارتباط مستقیم با افزایش جذب عناصر غذایی ماکرو مثل S, P,N و عناصر غذایی میکرو مثل Mn, Cu, Zn, Fe می باشد مواد هوموسی جذب کانی ها را از طریق تحریک و افزودن فعالیت میکروبیولوژی زیاد می کند.