سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد صالحی رزوه – کارشناسی ارشد مهندسی نساجی و علوم الیاف، دانشکده مهندسی نساجی، دانش
محمد مرشد – دانشیار دانشکده نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان،
محمد ذره بینی – استادیار دانشکده نساجی، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق اثر مواد رنگزا بر روی خواص حرارتی الیاف پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفته است و علت این تغییرات با بررسی ساختار تحقیق گردید. بدین منظور الیاف به همراه مواد رنگزای مختلف ریسیده شد و خواص جمع شدگی حرارتی آنها ارزیابی گردید.جهت بررسی ساختار از میکروسکوپ نور پلاریزه ،آنالیز حرارتی تفاضلی و FTIR استفاده گردید. نتایج آزمایشات نشان می دهد که بعضی از مواد افزودنی خاصیت هسته زایی داشته و با ایجاد هسته های آغازگر کریستالیزاسیون در پلیمر باعث تغییر در شکل و اندازه گویچه ها ، افزایش دمای کریستالیزاسیون ، و افزایش تبلور در الیاف می گردند. اثر مواد افزودنی بر روی جمع شدگی حرارتی الیاف مورد بررسی قرار گرفت.مواد هسته زای فرم کریستالی α به علت افزایش درصد تبلور جمع شدگی حرارتی را کاهش می دهند، ولی مواد هسته زای فرم کریستالی β هگزاگونال به علت پایداری حرارتی کم این فرم و تبدیل آن در دمای بالا به فرم α منو کلینیک دارای جمع شدگی حرارتی بالایی می باشند. همچنین اثر مواد رنگزای هسته زا بر روی پایداری ساختار در پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. مواد هسته زا باعث افزایش پایداری ساختار می گردند