مقاله اثر مورفين خوراکي بر تکوين شبکه کروئيد و بطن چهارم جنين ۱۴ روزه موش هاي نژاد ويستار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۳ تا ۹ منتشر شده است.
نام: اثر مورفين خوراکي بر تکوين شبکه کروئيد و بطن چهارم جنين ۱۴ روزه موش هاي نژاد ويستار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بطن قلب
مقاله شبكه كروئيد
مقاله مورفين
مقاله موش صحرايي
مقاله رشد و تكامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيا مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: بهادران حسين
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات قبلي نشان داده است که تجويز مورفين مي تواند به بروز ناهنجاري هاي رفتاري در انسان و مدل هاي حيواني منجر شود. هدف از اين پژوهش، بررسي اثر مصرف مورفين خوراکي توسط مادر بر تکوين بطن چهارم و شبكه كروئيد جنين موش هاي نژاد ويستار مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي از موش هاي صحرايي نژاد ويستار با محدوده وزني ۲۰۰-۱۷۰ گرم استفاده شد. گروه هاي آزمايش پس از باروري، مورفين را با دوز ۰٫۰۵ ميلي گرم بر ليتر در آب آشاميدني به صورت روزانه دريافت كردند. به گروه کنترل فقط آب شرب شهري داده شد. ۱۴ روز و ۱۲ ساعت پس از بارداري، موش هاي آبستن با استفاده از کلروفرم بيهوش شدند. سپس جنين ها به همراه رحم طي عمل جراحي از بدن حيوان خارج و به منظور فيکس شدن به مدت ۳۰ روز در محلول فرم آلدئيد ۱۰% قرار گرفتند. در ادامه، جنين ها مراحل پردازش بافتي را طي کرده و پس از برش گيري و رنگ آميزي به روش هماتوکسيلين – ائوزين از نظر تکوين بطن چهارم و شبكه كروئيد بررسي شدند. براي تعيين بافت بطن چهارم و شبکه کروئيد از نرم افزار موتيک (Motic) استفاده گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه، سطح شبکه کروئيد در گروه آزمايش افزايش نشان داد. همچنين سطح بطن چهارم در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري داشت.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد كه مصرف مورفين خوراکي مي تواند از تکوين و عملکرد طبيعي شبکه کروئيد و بطن چهارم جلوگيري کند. اين نقص در جنين موش هاي باردار معتاد به اپيوئيدها قابل مشاهده است.