سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم جعفری – کارشناس ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین شریعتمداری – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

غلظت فسفر در محلول خاک و در نتیجه قابل استفاده بودن این عنصر غذایی برای گیاه، ارتباط نزدیکی با فرآیندهای جذب سطحی فسفر به وسیله اجزاء خاک دارد . این ارتباط دینامیک را می توان به
وسیله هم دماهای جذب توصیف کرد (۳) معادلات زیادی در توصیف روند جذب سطحی به کار می روند . عمومی ترین معادلات شناخته شده، لانگمویر، فروندلیچ و تمکین هستند . وضعیت فسفر یک سری خاک ممکن است ب ا توجه بـه موقعیـت قـرار گرفتن آن روی نمای اراضی کاملاً متفاوت باشد . گرچه در زمینه رابطه زمین نمـا و فرآینـدهای جـذب فسـفر اطلاعـاتی وجـود نـدارد . البتـه
مطالعات زیادی در زمینه هدر رفت فسـفر در اثـر فرسـایش و روانـاب، تغییر شکل و توزیع فسفر در یـک ردیـف ارضـی انجـام شـده اسـت . بنابراین در این تحقیق رفتار جـذب فسـفر شـامل همـدماهای جـذب، تعدادی از شاخص هـای جـذب و ارتبـاط ایـن شـاخص بـا تعـدادی از خصوصیات خاک در موقعیت های مختلف زمین نما مورد بررسی قـرار گرفت .