مقاله اثر ميدانهاي الکترومغناطيسي با فرکانس ۵۰ هرتز روي فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز و غلظت گلوکز خون موش نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز۱۳۸۷ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر ميدانهاي الکترومغناطيسي با فرکانس ۵۰ هرتز روي فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز و غلظت گلوکز خون موش نژاد NMRI
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان الکترومغناطيسي
مقاله ترانس آميناز
مقاله موش سوري
مقاله آسيبهاي کبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پذيره نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: درانيان داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي اثر ميدان الکترو مغناطيسي يکنواخت با فرکانس ۵۰ هرتز بر فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژناز و غلظت گلوکزسرم خون موشهاي نر بالغ نژاد  NMRIانجام گرفت. در اين مطالعه با استفاده ازسيستم پيچه هاي سولونوئيد ميدانهاي مغناطيسي يکنواختي ايجاد شد بدين منظور دو گروه تجربي ۲۸(n=12) روز پيوسته و در هر روز ۴ ساعت در معرض ميدانهاي مورد نظر قرار گرفتند. و نتايج با گروه شم  (n=6)و کنترل(n=6)  مقايسه گرديد. نمونه گيري از خون بعد از ۲۸ روزانجام شد. فعاليت آنزيمLDH  در سرم به وسيله اتوانالايزربيوشيمي مدل Prestige24i  سنجش شد از طرفي غلظت گلوکز خون به وسيله دستگاه اتوآنالايزربيوشيمي HITACHI مدل۷۱۷ انجام شد. فعاليت آنزيم LDH در سرم براي گروههايي که در معرض فرکانس ۵۰ هرتز و شدت ۰٫۰۴ و ۰٫۰۶ ميلي تسلا قرار داشتند به طور معني داري p<0.05)) بيشتر از گروه شم و کنترل بود .و غلظت گلوکز در گروهي که در معرض ميدانهايي با شدت ۰٫۰۴ ,۰٫۰۶ ميلي تسلا قرار گرفتند به طور معني داري (p<0/01) کمتراز گروه sham و کنترل بود در اين مطالعه ميدان الکترو مغناطيسي با فرکانس ۵۰ هرتز سبب افزايش فعاليت آنزيم لاکتات دهيدروژنازو کاهش غلظت گلوکز موش شد.