مقاله اثر ميدانهاي الکترومغناطيسي با فرکانس۵۰ هرتز برتعداد سلولهاي خوني موش نرنژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اثر ميدانهاي الکترومغناطيسي با فرکانس۵۰ هرتز برتعداد سلولهاي خوني موش نرنژاد NMRI
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان الکترومغناطيسي
مقاله سلول هاي خوني محيطي
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پذيره نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي پريچهره
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نيا وحيده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: دلالت بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: دورانيان داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي اثر ميدان الکترو مغناطيسي (EMF) يکنواخت با فرکانس ۵۰ هرتز بر تعداد سلولهاي خوني موشهاي نر بالغ نژاد NMRI انجام گرفت.
در اين مطالعه با استفاده ازسيستم پيچه هاي سولونوييد، ميدانهاي مغناطيسي يکنواختي ايجاد شد بدين منظور دو گروه تجربي  (n=12)به مدت ۲۸ روز پيوسته و در هر روز ۴ ساعت در معرض ميدانهاي مورد نظر قرار گرفتند. و نتايج با گروه شم  (n=6)و کنترل(n=6)  مقايسه گرديد. نمونه گيري از خون بعد از ۲۸ روز انجام گرديد. شمارش سلولهاي خوني توسط دستگاه EXCEL ساختDERW  آمريکا انجام شده و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS وآزمون واريانس يکطرفهANOVA  و تست توکي تجزيه و تحليل گرديد.
تعداد سلول هاي قرمز
(RBC)  وسفيد(WBC)  و هموگلوبين(Hb)  و پلاکت(plt)  و درصد سلولهاي سفيد در موش هايي که در معرض ميدان هاي الکترومغناطيسي با فرکانس۵۰  هرتز و شدت ۰٫۰۶mT 0.04mT قرار گرفتند نسبت به گروه کنترل وشم کاهش معني داري پيدا کرد. (P<0.05) مقدار ميانگين حجم گلبول قرمز (MCV) ميانگين هموگلوبين يک سلول هاي قرمز(MCH)  در گروههايي که در معرض ميدان الکترومغناطيسي با شدت۰٫۰۶  و ۰٫۰۴ ميلي تسلا قرار داشتند نسبت به گروه کنترل به طور معناداري افزايش و ميزان درصد غلظت هموگلوبين در يک سلول هاي قرمز(MCHC)  به طور معناداري کاهش يافت. (P<0.05). ميدان هاي الکترو مغناطيسي با فرکانس ۵۰ هرتز سبب تغييردر فاکتورهاي خوني گرديده است.