مقاله اثر ميدان الكترومغناطيسي با فركانس كم بر روند غضروف زايي و استخوان سازي در جوانه اوليه اندام حركتي جنين جوجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۶۶ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: اثر ميدان الكترومغناطيسي با فركانس كم بر روند غضروف زايي و استخوان سازي در جوانه اوليه اندام حركتي جنين جوجه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان الکترو مغناطيسي
مقاله جوانه اندام حرکتي
مقاله جوجه
مقاله کندروسيت ها
مقاله استخوان سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ميدان هاي الكترومغناطيسي بسته به شدت ميدان، فركانس، مدت زمان اثرگذاري و مرحله رشد و نموي، طيف متنوعي از پاسخ را در ارگانيسم هاي زنده ايجاد مي كنند. اندام حركتي جوجه يك مدل مناسب بررسي روند تمايز و اعمال متقابل سلولي بافت هاي جنيني مهره داران مي باشد. هدف اين تحقيق، بررسي اثر ميدان الكترومغناطيسي با فركانس ۵۰ هرتز بر روند غضروف زايي و استخوان سازي در جوانه اندام حركتي بود.
مواد و روش ها: بيست عدد تخم مرغ نطفه دار نژاد Gallus gallus به دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم شدند و در ساعت ۵۶ انكوباسيون به مدت سه ساعت در دستگاه مولد ميدان الكترومغناطيسي با فركانس ۵۰ هرتز و شدت ۵۰ گاوس قرار گرفتند. در روز ۱۲ انكوباسيون، جنين هاي هر دو گروه خارج و وزن آن ها اندازه گيري شد. سپس، مقاطع بافت شناسي تهيه و طول استخوان و طول منطقه استخوان سازي ساق با استفاده از نرم افزار ImagJ تعيين شد. همچنين، شمارش سلول هاي غضروفي در مناطق اپي فيز و ديافيز ساق انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين تعداد سلول هاي غضروفي در منطقه اپي فيز بالايي، اپي فيز پاييني و ديافيز نمونه هاي تجربي نسبت به شاهد كاهش نشان داد در حالي كه ميانگين طول استخوان ساق و ميانگين طول منطقه استخوان سازي نمونه هاي تجربي نسبت به شاهد افزايش نشان داد (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق بيان گر آن است كه، ميدان الكترومغناطيسي با فركانس ۵۰ هرتز موجب كاهش تعداد سلول هاي غضروفي، افزايش طول استخوان ساق و افزايش استخوان سازي در جنين جوجه مي شود.