مقاله اثر ميدان هاي الکترومغناطيسي با فرکانس ۵۰ هرتز روي غددتناسلي و هورمون هاي جنسي موش نر نژاد NMRI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در ميكروبيولوژي دامپزشكي (پژوهشنامه دامپزشكي گرمسار) از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر ميدان هاي الکترومغناطيسي با فرکانس ۵۰ هرتز روي غددتناسلي و هورمون هاي جنسي موش نر نژاد NMRI
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميدان الکترومغناطيسي
مقاله غدد تناسلي
مقاله بيضه
مقاله هورمون هاي جنسي
مقاله موش نر نژاد NMRI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پذيره نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نيا وحيده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: دلالت بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: دورانيان داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به اين که حيات همواره تحت تاثير ميدان هاي الکترومغناطيسي طبيعي بوده و در دهه هاي اخير ميدان هاي الکترومغناطيسي دست ساز بشر نيز توسعه يافته و در حال گسترش بيشتر است لذا بحث در باره اثرات اين ميدان ها بر روي موجودات زنده به ويژه انسان مطرح است. اين مطالعه به منظور بررسي اثر ميدان هاي الکترو مغناطيسي يکنواخت با فرکانس ۵۰ هرتز روي غددتناسلي و هورمون هاي جنسي موش نر نژاد NMRI انجام گرفته است. در اين مطالعه با استفاده از سيستم پيچه هاي سلونوييد ميدان هاي مغناطيسي يکنواختي ايجاد شد بدين منظور دو گروه تجربي (n=12) 28 روز پيوسته و در هر روز ۴ ساعت در معرض ميدان هاي مورد نظر قرار گرفتند. و نتايج با گروه شم (n=6) و کنترل (n=6) مقايسه گرديد. بيضه ها بعد از ۲۸ روزاز بدن موش خارج شدند و مراحل برش گيري و رنگ آميزي به منظور بررسي هاي هيستولوژيکي انجام شد. علاوه بر آن ميزان هورمون هاي FSH ,LH ,Testestron به روش گاما کانتر سنجش شد. کاهش معني دارقطر و وزن بيضه و تعداد لوله هاي سمينفرو افزايش ضخامت تونيکاآلبوژنه در گروه تجربي مشاهده شد تعداد اسرماتيدها و اسپرم ها در گروه تجربي کاهش يافت تعداد اسپرماتوگوني ها و اسپرماتوسيت ها در گروه آزمايشي تغيير معني داري پيدانکرده بود. غلظت هورمون LH به طور معني داري افزايش و غلظت Testestron به طور معني داري کاهش پيدا کرده بود ولي غلظت FSH در گروه تجربي تغيير معني داري پيدا نکرده بود.در اين مطالعه ميدان الکترو مغناطيسي با فرکانس ۵۰ هرتز سبب تغيير در غدد تناسلي و هورمو ن هاي جنسي در موش هاي نر نژاد NMRI مي شود.