مقاله اثر ميلتوفوسين بر مرگ سلولي انگل ليشمانيا اينفانتوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در افق دانش از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر ميلتوفوسين بر مرگ سلولي انگل ليشمانيا اينفانتوم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيا اينفانتوم
مقاله مرگ سلولي
مقاله ميلتوفوسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادم وطن شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: غروي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي لامع
جناب آقای / سرکار خانم: اورمزدي هرمزد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي كوچكسرايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حديقي رامتين
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي جاسم
جناب آقای / سرکار خانم: بخشايش معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شناسايي مكانيسم اثر داروهاي به كار گرفته شده در درمان ليشمانيازيس احشايي در تاييد روش درماني نقش بسزايي دارد. يكي از موارد ايجاد اثرات جانبي داروهاي رايج نظير گلوكانتيم، اثر مستقيم دارو بر سلول ها و ايجاد نكروز سلولي مي باشد. در صورتي كه دارويي بتواند به جاي ايجاد نكروز انگل ليشمانيا را با القاي آپوپتوز از بين ببرد ميتوان عنوان كرد كه آن دارو موثرتر مي باشد. در اين مطالعه هدف بررسي اثر القايي آپوپتوزيس و مكانيسم هاي مرگ سلولي توسط داروي ميلتوفوسين بر عامل مولد ليشمانيوز احشايي سويه استاندارد ايران بود.
روش تحقيق: اثر سيتوتوكسيك ميلتوفوسين بر روي انگل توسط روش MTT انجـام شد. مراحل مختلف القاي آپوپتوزيس پروماسيتگوتها با استفاده از فلوسيتومتري بررسي شد. به طور خلاصه ۱×۱۰۵ پروماستيگوت ليشمانيا اينفانتوم مجاور شده با دوز IC50 ميلتوفوسين و سلول هاي كنترل به بافـر بايندينگ همـراه با كنژوگه  – FITCانكسين V و پروپيديوم يديد (PI) اضافه شد. سلول ها در دستگاه فلوسايتومتري بررسي و نتايج با استفاده از برنامه Cellquest  آناليز شد. همچنين پروماستيگوت هاي ليشمانيا در زير ميكروسكوپ از نظر مورفولوژي و اندازه بررسي گشت.
يافته ها:
IC50 داروي ميلتوفوسين با استفاده از تست MTT، ۷-۸ mmol به دست آمد. پس از ۲۴ ساعت انكوباسيون %۲۲ از سلول هاي مواجه شده با دوزIC50  ميلتوفوسين دچار مرگ آپوپتوتيك شدند در حالي كه اين مقدار در گروه كنترل %۲ بود. پس از زمان ۴۸ ساعت درصد سلولهاي دچار آپوپتوزيس (Anexin-V FITC مثبت) افزايش يافت (%۸۰) اما تغييري در گروه كنترل مشاهده نشد.
نتيجه گيري: در ابتدا تصور مي شد آپوپتوزيس فقط در جانوران پرسلولي انجام مي شود. اما در مطالعات اخير ثابت شده كه پروسه مرگ برنامه ريزي شده در ارگانيسم هاي يوكاريوتيك تك سلولي نظير جنس ليشمانيا نيز انجام مي گيرد. مطالعه مسير مرگ سلولي و مكانيسم القا و اين كه آيا ميلتوفوسين مستقيما بر ارگانيسم اثر مي گذارد و يا موجب توليد واسطه هاي ايجاد آپوپتوزيس مي شود در تعيين استراتژي درماني موثر بسيار مهم است.