سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آشور محمد قره باش – مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فیروز صمدی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نور محمد تربتی نژاد – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تقی قورچی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش به منظور مقایسه اثرات سه مکمل پروتئینی جیره های غذایی بر روی رشد ، ضریب تبدیل غذایی و خصوصیات لاشه بره های نر پرواری نژاد دالاق انجام گرفت . روش آماری مورد
استفاده طرح کاملا تصادفی با ۳ تیمار (جیره غذایی ) شامل جیره شماره ۱محتوی مکمل پروتئینی اوره (با تجزیه پذیری زیاد ) ،جیره شماره ۲ محتوی کنجاله تخم پنبه (با تجزیه پذیری متوسط ) جیره شماره ۳ محتوی کنجاله تخم پنبه حرارت داده شده (با تجزیه پذیری کم ) بوده است . این طرح با استفاده از ۲۱ راس بره نر ( ۳ گروه ۷ راسی) ۳ الی ۴ ماهه نژاد دالاق با میانگین وزن اولیه تقریبا یکسان ۱/۷ ± ۲۸/۸ کیلوگرم ا جرا گردید . میانگین افزایش وزن روزانه در بره های تغذیه شده با جیره شماره ۱ ، ۲ و ۳ به ترتیب ۱۹۱/۴ و ۱۹۴/۸ و ۲۱۹/۴ گرم در روز بوده و بالا ترین میانگین افزایش وزن در بره های تغذیه شده با جیره شماره ۳ بدست آمده که اختلاف بین میانگین افزایش وزن روزانه اثرجیره شماره ۳ با دو جیره دیگر از نظر آماری معنی بود (۰/۰۱>P ) هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم افزایش وزن زنده دربره های تغذیه شده با جیره ه ای شماره ۱ ، ۲ و ۳ به تر تیب ۶۸۴۲/۵ ، ۶۴۶۶/۰ و ۵۹۵۹/۸ ریال و هزینه خوراک برای تولید یک کیلوگرم لاشه نیز به ترتیب ۱۲۴۱/۸ ، ۱۳۴۵۷/۷ و ۱۲۳۸۹/۱ ریال بود . نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان داد که استفاده از پروتئین عی (کنجاله تخم پنبه حرارت داده شده ) در جیر ه غذایی در مقایسه با سایر تیمارها سبب افزایش وزن بیشتر شده و از نظر اقتصادی نیز این عمل در بره های پرواری مقرون به صرفه است .