مقاله اثر مکمل اسيدلينولئيک مزدوج بر آپوپروتئين B و مالون دي آلدئيد در بيماران ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۷۷ تا ۳۸۳ منتشر شده است.
نام: اثر مکمل اسيدلينولئيک مزدوج بر آپوپروتئين B و مالون دي آلدئيد در بيماران ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد لينولئيک مزدوج
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله آپو B100
مقاله مالون دي آلدئيد
مقاله فشار خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادمان ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: راست منش سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبان فروغ اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برخي مطالعه هاي حيواني نشان داده اند كه مکمل ياري يا اسيدلينولئيک مزدوج (CLA) بر چربي هاي خون به عنوان عامل خطرساز بيماري هاي قلبي – عروقي در افراد مبتلا به ديابت نوع ۲، اثر مطلوب درماني دارد. با اين حال، يافته هاي مطالعه هاي انساني بر عوامل خطرساز ديابت مشخص نيست. پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير مصرف مکمل CLA بر فشار خون سيستولي و دياستولي، سطح سرمي چربي هاي خون، آپوپروتئين B100 و مالون دي آلدئيد بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ داراي اضافه وزن انجام گرفت.
مواد و روش ها: افراد مورد بررسي در اين مطالعه ۳۹ فرد مبتلا به ديابت نوع ۲ با نمايه توده بدن ۲۵ تا ۳۰ کيلوگرم بر مترمربع بودند که از داروي متفورمين براي کنترل قند خون استفاده مي کردند. افراد مذکور بر اساس سن، جنس و نمايه توده بدن به طور تصادفي در دو گروه تقسيم شدند. گروه آزمون روزانه ۳ گرم کپسول حاوي اسيدلينولئيک مزدوج و گروه شاهد معادل آن کپسول دارونما (روغن سويا) به مدت ۸ هفته دريافت نمودند. در ابتدا و انتهاي دوره از هر دو گروه پس از ناشتايي ۱۲ ساعته خون گيري به عمل آمد و غلظت سرمي تري گليسريد، کلسترول تام،
LDL-C  و HDL-C، MDA و آپو B100 اندازه گيري شد. هم چنين، در ابتدا و انتهاي مطالعه فشار خون سيستولي و دياستولي بيماران اندازه گيري شد.
يافته ها: تفاوت آماري معني داري در تغييرات سطح سرمي تري گليسريد، کلسترول تام،
LDL-C  و HDL-C،MDA  و آپو B100 بين دو گروه از ابتدا تا انتهاي مطالعه ديده نشد. تغييرات فشار خون سيستولي و دياستولي نيز بين دو گروه معني دار نبود.
نتيجه گيري: تجويز کوتاه مدت روزانه ۳ گرم مکمل
CLA در افراد ديابتي نوع ۲ ممکن است نتواند باعث بهبود فشار خون، ميزان چربي هاي خون، آپو B100 و MDA شود.