مقاله اثر مکمل اسيدلينولئيک مزدوج بر سطح سرمي لپتين، آديپونکتين و ترکيب بدن بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ داراي اضافه وزن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: اثر مکمل اسيدلينولئيک مزدوج بر سطح سرمي لپتين، آديپونکتين و ترکيب بدن بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ داراي اضافه وزن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدلينولئيک مزدوج
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله لپتين
مقاله آديپونکتين
مقاله توده چربي بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادمان ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: راست منش سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: مطالعات حيواني و کشت سلولي خواص مفيدي را براي اسيدلينولئيک مزدوج (CLA) گزارش کرده اند که شامل کاهش وزن، کاهش توده چربي، افزايش پروتئين و کاهش تجمع چربي در بدن است. مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات CLA بر وزن، ترکيب بدن و سطح سرمي لپتين و آديپونکتين بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني تصادفي دوسوکور در سال ۱۳۸۷ در پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي روي ۳۹ فرد ديابتي نوع ۲ که از داروي مت فورمين استفاده مي کردند، انجام شد. افراد با روش نمونه گيري ارجاعي انتخاب شده و به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. گروه آزمون روزانه ۳ گرم کپسول اسيدلينولئيک مزدوج و گروه کنترل معادل آن کپسول دارونما به مدت ۸ هفته دريافت نمود. در ابتدا و انتهاي دوره، لپتين و آديپونکتين سرمي، وزن، دور کمر و دور باسن، درصد توده چربي و توده بدون چربي بدن، در دو گروه اندازه گيري شد. داده ها با نرم افزار SPSS 13 و آزمون T زوجي و ANOVA تحليل شد.
يافته ها: تفاوت آماري معني داري در تغييرات ميزان سرمي لپتين و آديپونکتين، وزن، نمايه توده بدن، دور کمر، نسبت دور کمر به دور باسن، درصد توده چربي و توده بدون چربي بدن بين دو گروه مشاهده نشد.
نتيجه گيري: مصرف روزانه اسيدلينولئيک مزدوج به مدت دو ماه سبب بهبود وضعيت وزن، ترکيب بدن و سطح سرمي لپتين و آديپونکتين در افراد ديابتي نوع ۲ نمي شود، اما در خصوص اثرات بلندمدت مطالعات بيشتري بايد انجام شود.