مقاله اثر مکمل اسيد لينولئيک مزدوج بر ميزان قند، الگوي چربي و مقاومت انسولين در زنان يائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر مکمل اسيد لينولئيک مزدوج بر ميزان قند، الگوي چربي و مقاومت انسولين در زنان يائسه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد لينولئيک مزدوج
مقاله انسولين
مقاله ليپيد
مقاله زنان يائسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي دارستاني آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي دارستاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اميري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: طاهباز فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات حيواني نشان داده اند که ايزومر trans -10, cis-12 اسيد لينولئيک مزدوج با افزايش مقاومت به انسولين در ارتباط است، ولي يافته هاي پژوهش ها در ارتباط با تاثير مخلوط برابر ايزومرهاي trans -10, cis-12 cis-9,trans-11 بر عوامل خطر ديابت ناهمسو است. در اين مطالعه، اثر مکمل اسيد لينولئيک مزدوج بر ميزان الگوي چربي سرم، قند ناشتا سرم، انسولين سرم، حساسيت و مقاومت انسولين زنان يائسه بررسي شد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني شاهددار تصادفي دوسو کور، تغييرات الگوي چربي، ميزان قند ناشتا و انسولين سرم، حساسيت و مقاومت به انسولين پس از ۱۲ هفتـه مصـرف روزانـه ۴ گرم کپسول اسيـد لينولئيـک مزدوجG80  حاوي نسبت مساوي ايزومرهاي cis-9,trans-11: trans-10,cis-12 محتوي ۲٫۳ گرم CLA و ۴ گرم دارونما در ۷۶ زن يائسه بررسي شد. وزن و قد و دور کمر اندازه گيري و نمايه توده بدن محاسبه شد. نمونه خون سياه رگي پس از ۱۲-۱۴ ساعت ناشتايي در ابتدا و پس از ۱۲ هفته مداخله جمع آوري گرديد. مقاومت به انسولين با فرمول هموستاز (HOMA-IR) و حساسيت به انسولين با فرمول QUICKI محاسبه شد. سه روز يادآمد خوراک ۲۴ ساعتـه در سه مرحلـه ابتداي مطالعه، هفته ششم و دوازدهـم توسط برنامـه Food Processor آناليز شد.
يافته ها: ميزان تغييرات چربي، قند ناشتا و انسولين سرم، حساسيت و مقاومت به انسولين پس از ۱۲ هفته مصرف مکمل اسيد لينولئيک مزدوج و دارونما از لحاظ آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: مصرف ۲٫۳ گرم اسيد لينولئيک مزدوج به مدت ۱۲ هفته تاثيري بر عوامل خطر قلبي و عروقي و ديابت ندارد.