مقاله اثر مکمل ال – آرژينين بر سطح اسيد لاکتيک خون و VO2 max طي يک فعاليت تا آستانه بي هوازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۲۰۰ تا ۲۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر مکمل ال – آرژينين بر سطح اسيد لاکتيک خون و VO2 max طي يک فعاليت تا آستانه بي هوازي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيد لاكتيك
مقاله VO2 max؛ آستانه بي هوازي
مقاله آرژينين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معززانه عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صبوريراقي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات مختلفي در رابطه با اثر مکمل ال – آرژينين بر عملكرد فيزيكي ورزشكاران و نيز سطح اسيد لاكتيك خون افراد انجام شده است، اما نتايج اين مطالعات ضد و نقيض بوده اند. هدف از اين مطالعه تعيين اثر مکمل ال – آرژينين بر سطح اسيد لاکتيک خون و VO2 max در آستانه بي هوازي در ورزشکاران است.
مواد و روش ها: ۳۰ مرد ورزشكار سالم رشته تربيت بدني دانشگاه شاهد، در يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي يک سوکور به دو گروه دريافت كننده مكمل ال – آرژينين (۵ گرم در روز) و يا دارونما تقسيم شده و به مدت سه هفته مکمل يا دارونما دريافت کردند. افراد حاضر در مطالعه، آزمون ورزشي را قبل و بعد از دريافت مکمل يا دارونما انجام دادند. آزمون به كار رفته در اين مطالعه آزمون ورزشي كانكاني بود كه بر روي نوار متحرك (ترد ميل) تا آستانه بي هوازي انجام شد. در هر مرحله آزمون، نمونه هاي خون ناشتا از نوك انگشت قبل از آزمون، در پايان آزمون و سي دقيقه پس از آزمون ورزشي گرفته شد.
نتايج: در گروه دريافت كننده مكمل ال – آرژينين كاهش معني داري در غلظت اسيد لاكتيك خون در مقايسه با گروه دارو نما وجود داشت (P=0.01). در مقايسه بين گروهي تفاوت معني داري در شاخص VO2 max در آستانه بي هوازي مشاهده نشد (P>0.05). تنها در گروه ال – آرژينين افزايش معني داري در شاخص VO2 max در آستانه بي هوازي وجود داشت (P=0.026).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد كه مكمل ال – آرژينين سبب كاهش توليد لاكتات مي شود و ممکن است اثرات سودمندي در خستگي عضلاني داشته باشد.