مقاله اثر مکمل امگا ۳ بر پره اکلامپسي در زنان باردار پرخطر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۸ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: اثر مکمل امگا ۳ بر پره اکلامپسي در زنان باردار پرخطر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداري پرخطر
مقاله پره اکلامپسي
مقاله اسيدهاي چرب با زنجيره طولاني (امگا ۳)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجكش فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: لالوها فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نيت حميده
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي جليسه حديقه
جناب آقای / سرکار خانم: گل شاهي طوبي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: شناسايي عوامل پيشگيري کننده از ابتلا به پره اکلامپسي در زنان باردار پرخطر از اهميت ويژه اي برخوردار است. مکمل امگا ۳ ممکن است به کاهش خطر ابتلا به پره اکلامپسي کمک کند.
هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر مکمل امگا ۳ بر پره اکلامپسي در زنان باردار پرخطر انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني يک سوکور در سال ۱۳۸۷ در قزوين اجرا شد. تعداد ۱۰۰ زن باردار پرخطر براي پره اکلامپسي در هفته هاي ۱۴ تا ۱۸ بارداري وارد مطالعه شدند و به طور تصادفي درگروه امگا ۳ و يا در گروه دارونما قرار گرفتند. (هر گروه ۵۰ نفر) زنان تا پايان بارداري روزانه ۱۰۰۰ ميلي گرم امگا ۳ يا دارونما استفاده کردند. سپس ميزان ابتلا به پره اکلامپسي و نتيجه بارداري در دو گروه بررسي شد. داده ها با آزمون هاي آماري تي، کاي دو، من ويتني و فيشر تحليل شدند.
يافته ها: اختلاف آماري معني داري بين گروه امگا ۳ با گروه دارونما در ميزان ابتلا (۰٫۰۱۵=p) و شدت پره اکلامپسي (۰٫۰۱=p) به دست آمد. ارتباط معني داري بين مصرف امگا ۳ با بهبود نتيجه بارداري شامل نمره آپگار و وزن زمان تولد نوزاد به دست آمد (۰٫۰۰۲=p و۰٫۰۰۰ =p).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد مصرف مکمل امگا ۳ در طول بارداري ميزان خطر ابتلا به پره اکلامپسي را در زنان باردار پرخطر کاهش مي دهد. لذا تدوين و ارايه برنامه هاي آموزشي تغذيه براي زنان باردار ضروري است.