مقاله اثر مکمل ياري توام ويتامين A؛ C و عنصر روي، بــر شاخص هاي اکسيداني – آنتي اکسيداني، التهابي و باليني بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: اثر مکمل ياري توام ويتامين A؛ C و عنصر روي، بــر شاخص هاي اکسيداني – آنتي اکسيداني، التهابي و باليني بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتريت روماتوئيد
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله آنتي اکسيدان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اطهاري نيك عزم سميه
جناب آقای / سرکار خانم: وفا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: بيداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارراد آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري شيما
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي رامندي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: با توجه به نقش راديکال هاي آزاد در پاتوژنز آرتريت روماتوئيد، اين مطالعه با هدف بررسي اثر مکمل ياري توام ويتامين A،C  و عنصر روي برشاخص هاي اکسيداني – آنتي اکسيداني، التهابي و باليني بيماران آرتريت روماتوئيد غيرفعال صورت گرفت.
روش کار: ۴۹ بيمار (ميانگين سني ۵۴/۱۲±۷۸/۴۸ سال) در يک کارآزمايي باليني تصادفي شده، به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول به مدت ۱۲هفته همراه با داروهاي معمول خود، روزانه کپسول توام ويتامين
C و روي (۳۰۰ ميلي گرم ويتامين C و ۵ ميلي گرم روي) و يک روز درميان کپسول ويتامين ( Aحاوي IU 25000) دريافت نموده و گروه دوم در اين مدت تنها داروهاي معمول خود را دريافت مي کردند. شاخص هاي باليني (شاخص فعاليت بيماري)، بيوشيميايي (مالون دي آلدئيد و ظرفيت آنتي اکسيداني تام) و التهابي (پروتئينCRP  و ضريب سديمانتاسيون گلبول هاي قرمز) در شروع و پايان ۱۲ هفته بررسي شدند. مقايسه تغييرات بين گروه ها و درون گروه ها به ترتيب بــــا آزمــون –t مستقل و آزمون –t مزدوج، بــا قبول سطح معني داري P≤۰٫۰۵ انجام گرفت.
نتايج: بعد از ۱۲ هفته مکمل ياري، در گروه اول نسبت به گروه دوم، مقادير مالون دي آلدئيد و امتياز فعاليت بيماري (P<0.0001) ضريب سديمانتاسيون (P=0.033) بــه طور معني داري کاهش و ظرفيت آنتي اکسيداني تام به طور معني داري (P<0.0001) افزايش يافت. از نظر CRP، اختلافي بين دو گروه وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که مکمل آنتي اکسيدان ها به همراه داروهاي مصرفي در بيمـاران آرتريت روماتوئيد غيرفعال، ممکن است نقش مهمي در بهبود استرس اکسيداتيو و کاهش فعاليت بيماري و وضعيت التهابي داشته باشد.