سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه شهری ناصری – گروه فیزیک دانشگاه گیلان
صابر فرجامی شایسته – گروه فیزیک دانشگاه گیلان
حمید رحیم پور سلیمانی – گروه فیزیک دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله معادلات پخش – نفوذ برای قطبش اسپینی در نیمرسانای غیر تبهگن با توجه به اثرات میدان الکتریکی بدست آمده است . هم چنین بهره تزریق اسپینی در ساختار FM/NS/FM به کمک معادلات پخش – نفوذ مورد مطالعه قرار گرفته است . در رژیم میدانی قوی بهره تزریق اسپینی ا فزایش پیدا می کند . مخصوصا میدان ا لکتریکی FM/NS/FM ساختارهایی که دارای سد مرزی وابسته به اسپین هستند افزایش میدان بطور قابل ملاحظه ای بهره را افزایش می دهد . در ساختار قوی تقارن موجود بین دو فرومغناطیس که در حد میدانی ضعیف بر قرار بود را از بین می برد . در این رژیم بهره تزریق اسپینی فقط به خواص فرومغناطیسی بستگیدارد که حامل ها از آن تزریق می شوند . ما دریافتیم که در حالت مغناطش موازی با افزایش پهنای نیمرسانا بهره کم می شود اما در حالت غیر موازی بهره افزایش می یابد . در ضمن افزایش رسانندگی نیمرسانا تا حد رسانندگی فلز فرومغ ناطیس باعث افزایش بهره می شود .