سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا اکبری – مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ، زنجان، ایران
درو بودا – دانشکده فیزیک، دانشگاه بابز بولیای، رومانی
عبدالله لنگری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده:

آزمایشهای انجام گرفته اخیر بر روی شیشه ها در دمای پایین در حضور میدان مغناطیسی نشان از تغییرات دور از انتظاری در توابع پاسخ شیشه ها نسبت به تغییر میدان مغناطیسی داشته است . در این مقاله به بررسی اثر میدان مغناطیسی بر پذیرفتاری الکتریکی در شیشهها در دمای پایین پرداختهایم . اثر میدان مغناطیسی با اعمال ممان چهارقطبی هسته مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج بهدست آمده نشان از تغییر پذیرفتاری الکتریکی به صورت B 2 در میدان مغناطیسی کوچک و۱/ Bبرای میدان مغناطیسی بزرگ دارد .