سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید محمدی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – گروه فیزیک
محمد حسین نادری – گروه پژو هشی اپتیک کوانتومی دانشگاه اصفهان ، اصفهان
محمود سلطان الکتابی – گروه پژو هشی اپتیک کوانتومی دانشگاه اصفهان ، اصفهان

چکیده:

الگوی جینز- کامینگز، میدان گرانشی، ویژگی های غیر کلاسیک و در چارچوب الگوی جینز- کامینگز مورد مطالعه قرار می دهیم. برای این منظور، ابتدا بر اساس جبر ،su(2) به عنوان گروه تقارن دینامیکی سیستم بر هم کنشی اتم – میدان و با در نظر گرفتن حرکت اتم و میدان گرانشی یک توصیف کاملاً کوانتومی از رفتار دینامیکی درجات آزادی داخلی وخارجی اتم ارائه می دهیم. سپس با حل تحلیلی معادله ی شرودینگر در تصویر اندر کنش رفتار زمانی دقیق بردار حالت سیستم اتم – میدان را تعیین می کنیم. با فرض آنکه در لحظه ی اولیه، میدان تابشی در یک حالت همدوس و اتم دو ترازی در یک بر هم نهی همدوس از حالت های برانگیخته و پایه به سر برند اثر شتاب گرانشی بر چلاندگی دو قطبی اتمی و چلاندگی مؤلفه های کواداتوری میدان تابشی را مطالعه می کنیم. نتایج به دست آمده حکایت از تضعیف ویژگی های غیر کلاسیک الگوی جینز- کامینگز در حضور میدان گرانشی دارند.