سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید محمدی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدحسین نادری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
محمود سلطانی الکتاب – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی دانشگاه اصفهان، اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی رفتار دینامیکی الگوی جینز – کامینگز در رژیم پاشنده و در حضور یک میدان گرانشی یکنواخت می پردازیم. برای این منظور ابتدا بر اساس جبر su(2) به عنوان گروه تقارن دینامیکی سیستم بر هم کنش اتم – میدان در حدپاشنده و در حضور میدانگرانشی، به استخارج یک هاملیتونی موثر برای سیستم مزبور مبادرت می ورزیم. سپس با تعیین شکل صریح عکلگرد تحول زمانی مربوط ، به مطالعه اثر میدان رانشی بر رفتار دینامیکی الگوی جینز – کامینگز خواهیم پرداخت. به ویژه اثر شتاب گرانشی بر ثابت جفت شدگی اتم با میدان تابشی دور کاواک و بسامد گذار اتمی را مورد توجه قرار می دهیم. نشان می دهیم که میدان گرانشی موثر بر اتم علاوه بر بروز یک جابجایی دوپلری در بسامد گذار اتمی، به یک ثابت جفت شدگی وابسته به زمان میان اتم و میدان تابشی می انجامد.