سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید عبدالرضا کاظمینی – استادیار دانشگاه شیراز
محسن عدالت – دانشجوی دکترای دانشگاه شیراز

چکیده:

تراکم گیاهی و تاریخ کاشت از مهم ترین عوامل تعیین کننده در سیستم های تولید گیاهان زراعی هستند. به منظور بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم شیراز آزمایشی در سال های زراعی ۸۵-۱۳۸۴ و ۸۶-۱۳۸۵ به مدت دو سال در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع درکوشکک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجر ا گردید. تیمارها شامل میزان بذر در پنج سطح ( ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ ، ۴۵۰ و ۵۰۰ بذر در متر مربع) و تاریخ کاشت ( ۱۵ آبان و ۱۵ آذر) بود. نتایج نشان داد میزان بذر وتاریخ کاشت به طور معنی داری عملکرد دانه و تعداد سنبله در واحد سطح و دانه در سنبله را تحت تاثیر قرار داد . با افزایش میزان بذر از ۲۰۰ به ۵۰۰ بذر در متر مربع، عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش یافت ۳۳۴۱ در مقابل ۴۴۲۷ کیلوگرم در هکتار ). بیشترین عملکرد دانه گندم ( ۵۱۱۷ کیلوگرم در هکتار ) در میزان مصرف ۴۵۰ بذر در متر مربع به دست آمد که ) اختلاف معنی داری با ۵۰۰ بذر نشان نداد . تاخیر در کاشت (از ۱۵ آبان به ۱۵ آذر ) عملکرد دانه ( ۴۷۰۲ در مقابل ۳۶۶۸ کیلوگرم در هکتار ) را به طور معنی داری کاهش داد . از بین اجزای عملکرد گندم ، تعداد سنبله در متر مربع به طور معنی داری با افزایش میزان بذر در هر دو تاریخ کاشت افزایش یافت . با افزایش میزان بذر از ۲۰۰ به ۵۰۰ بذر، تعداد دانه در سنبله (۲۷/۷۸ در مقابل ۲۱/۷۷) به طور معنی داری کاهش یافت. تاخیر در کاشت تعداد سنبله (۴۹۸/۷ در مقابل ۴۳۰/۲) و تعداد دانه در سنبله (۲۵/۳۷ در مقابل ۲۳/۱۱) را به طور معنی داری کاهش داد. نتایج اثر برهمکنش میزان بذر و تاریخ کاشت نشان داد که با افزودن میزان بذر از ۳۰۰ به ۵۰۰ بذر ، ۱۳ درصد کاهش عملکرد ناشی از تاخیر در کاشت را جبران نموده است . به طور کلی ، نتایج نشان داد تاریخ کاشت ۱۵ آبان و تراکم ۴۵۰ بذر در متر مربع بهترین تاریخ و تراکم برای گندم در شرایط منطقه میباشد.