سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی محمد مدرس ثانوی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
معرفت مصطفوی – دانشجوی دوره دکترای گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مطالعه، آزمایشی به صورت کرت های دوبار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ برای بررسی اثر میزان بذر و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم کلزای ز مستانه انجام شد . سه رقم کلزا Modena ،Licord و Okapi ، سه تاریخ کاشت دهم مهر، بیستم و سی ام مهر و سه میزان بذر مصرفی ۶kgha^-1، و ۸ و ۱۰ به ترتیب به عنوان فاکتور اصلی، فرعی و فرعی فرعی بودند . نتایج نشان داد که ارقام Licord و Okapi به ترتیب بیشترین و کمترین عملک رد دانه را تولید نمودند. بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب در تاریخ های کاشت دهم و سی ام مهرماه حاصل شد . میزان های مختلف بذر و اثر متقابل رقم * میزان بذر بر عملکرد دانه تأثیر نداشت . بیشترین عملکرد دانه در میزان بذر ۶kgha^-1 به دست آمد. اثرات متقابل رقم * تاریخ کاشت (۰/۰۵>p)، تاریخ کاشت * میزان بذر (۰/۰۱>=p) و رقم * تاریخ کاشت * میزان بذر (۰/۰۵>=p) بر عملکرد دانه معنی دار بود . عملکرد دانه با وزن هزار دانه (۰/۰۵>p) ، تعداد غلاف و تعداد دانه در غلاف، ارتفاع بوته، طول دوره رسیدگی (۰/۰۱>=p) همبستگی مثبت و با طول دوره گلدهی (۰/۰۵>=p) همبستگی منفی نشان داد . در این آزمایش کاهش تعداد غلاف در بوته در اثر تأخیر در تاریخ کاشت مهم ترین عامل در افت عملکرد دانه بود.