سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امید دیوسالار – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین‐ پیشوا
الهیار فلاح – عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی برنج کشور -‐ آمل
محمد نصری – استادیار دانشکده کشاورزی ورامین
نبی اله نعمتی – استادیار دانشکده کشاورزی ورامین و رئیس دانشکده

چکیده:

خوابیدگی یکی از مشکلات اصلی در تولید برنج است که سبب کاهش کمیت و کیفیت محصول برنج می شود. میزان مصرف نیترو ژن یکی از عوامل مهم زراعی مؤثر در پدیده ورس گیاه برنج می باشد. برای بررسی اثرات میزان نیتروژن و زمان مصرف آن بر روی رشد و خوابیدگی و عمل کرد و اجزای عملکرد گیاه برنج ، طرح آزمایشیبه صورت فا کتوریل در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی در سال زراعی ۱۳۸۴ در مؤسسه تحقیقات برنج کشور‐ معا ونت مازندران ‹آمل› انجام گرفت میزان نیتروژن در سه سطح ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم اوره در هکتار همراه با سه سطح تقسیط نیترو ژن به صورت فا کتوریل تیمار ترکیبی بود . صفات ارتفاع گیاه سطح سه برگ بالایی ، شاخص سطح برگ و میزان کلروفیل متر ، حرکت خمش ، قطر ساقه بدون غلاف در مرحله گلدهی مورد بررسی قرار گرفت . آنالیز داده ها نشان می دهد میزان نیتروژن بر روی حر کت خمش ، سطح سه برگ بالایی در سطح ۰/۰۱ معنی دار بوده است . تقسیط نیتروژن نیز باعث کاهش ارتفاع گیاه ، حرکت خمش و افزایش سطح سه برگ بالایی شده است . بهترین ترکیب تیماری N2T3 یعنی مصرف ۱۰۰ کیلوگرم اوره در سه مرحله بوده است . و چنانچه در مرحله گلدهی وزش باد و بارندگی نباشد بکارگیری این تیمار برای رقم محلی مناسب می باشد