سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت الله توحیدی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی مجیدی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
نوشین بوستان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و زمان مصرف آن بر عملکرد دانه ، اجزای عملکرد و میزان روغن دانه کلزا (Hyola401) در منطقه جیرفت آزمایشی در سال زراعی ۸۵-۸۴ در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج به اجرا در آمد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. چهار سطح کود نیتروژن (۷۵، ۱۵۰، ۲۲۵ و ۳۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) و سه زمان مصرف کود نیتروژن [( ۱/۲ همزمان با کاشت و ۱/۲ در مرحله روزت)، (۱/۳ همزمان با کاشت و ۲/۳ در مرحله روزت) و (۱/۳ همزمان با کاشت، ۱/۳ در مرحله روزت و ۱/۳ در مرحله شروع گلدهی )] فاکتورهای آزمایش را تشکیل دادند . صفات اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی ، عملکرد دانه ، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در غلاف ، وزن هزار دانه و درصد روغن دانه بودند . نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه به میزان ۴۰۲۳ کیلوگرم در هکتار از تیمار ۲۲۵ کیلوگرم کود نیتروژن خالص در شرایط تقسیط ۱/۳ همزمان با کاشت، ، ۱/۳ در مرحله روزت و ۱/۳ در مرحله شروع گلدهی، به دست آمد. بیشترین عملکرد بیولوژیکی را تیمار ۷۵ کیلوگرم کود نیتروژن خالص با زمان مصرف ۱/۳ همزمان با کاشت، ۱/۳ در مرحله روزت و ۱/۳ در مرحله شروع گلدهی با مقدار ۸۹۷۹ کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص داد . بین سطوح کود نیتروژن تفاوت معنی داری از نظر درصد روغن مشاهده نشد که با افزایش مقدار کود درصد روغن بذور کاهش یافت. با افزایش مقدار کود نیتروژن تعداد غلاف در بوته نیز به طور معنی داری افزایش یافت. به طور کلی کاربرد ۲۲۵ کیلوگرم کود نیتروژن خالص در شرایط تقسیط ۱/۳ همزمان با کاشت، ۱/۳ در مرحله روزت و ۱/۳ در مرحله شروع گلدهی مناسبترین تیمار در رابطه با اکثر صفات زراعی مورد مطالعه بود. از بین اجزا عملکرد دانه تعداد غلاف در بوته بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه نشان داد.