سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین اندیشه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت الله پیردشتی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی اسماعیلی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی بهمنیار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی میزان و نحوه مصرف سولفات روی بر برخی از خصوصیات زراعی مرتبط با عملکرد دانه برنج آزمایش مزرعه ای به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۸۶ انجام شد. تیمارها شامل میزان روی در چهار سطح (صفر، ۱۵، ۳۰ ، ۴۵ کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات روی ) که به عنوان عامل اصلی و نحوه مصرف در چهار سطح ( ۱- مصرف خاک، ۲- خاک + محلول پاشی، ۳- استارتر، ۴- محلول پاشی) به عنوان عامل فرعی و رقم در دو سطح (هیبرید بهار ۱ و طارم محلی) به عنوان عامل فرعی فرعی بود. نتایج نشان داد که میزان ونحوه مصرف روی بر برخی از خصوصیات زراعی همچون درصد باروری خوشه، تعداد پنجه بارور و طول خوشه تأثیر معنی داری داشت به طوری که میزان مصرف روی موجب افزایش درصد باروری خوشه و تعداد پنجه بارو ر گردید . بر اساس مقایسه میانگین بیشترین درصد باروری خوشه و تعداد پنجه بارور با مصرف ۱۵ و ۳۰ کیلوگرم سولفات روی در هکتار به دست آمد . صفت طول خوشه نیز با نحوه مصرف روی تفاوت معنی داری نشان داد به طوری کهتیمار استارتر بیشترین اثر را روی این صفت داشت. بر اساس نتایج میزان و نحوه مصرف روی بر عملکرد و تعداد دانه در خوشه تأثیر معنی داری نشان نداد.