سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا رشیدی میبدی – استادیار، دانشگاه پیام نور مرکز میبد

چکیده:

در این مقاله رفتار دینامیکی محور صلب قرارگرفته بر روی یاتاقان گازی غیرمدور چهار-لب مورد مطالعه قرار میگیرد. بهدلیل غیرخطی بودن معادله رینولدز در حالت دینامیکی، روش عددی اجزاء محدود جهت دستیابی به متغیر فشار به کارگرفته میشود. شرایط اولیه در حالت دینامیکی را موقعیت تعادلی محور در حالت استاتیکی و پروفیل فشار مربوطه بین محور و یاتاقان تعیین میکند. به منظور شناسایی رفتار سیستم از ابزارهایی نظیر مدار دینامیکی، نگاشت پوانکاره، طیف توانی و دیاگرام دوشاخگی استفاده میشود. نتایج، وقوع رفتارهای مختلف و پیچیده که شامل رفتار تناوبی، رفتارشبه تناوبی و برخورد بین محور و یاتاقان میباشند را با درنظرگرفتن جرم محور به عنوان پارامتر کنترلی سیستم، نشان میدهند. بنابراین، با انتخاب مناسب پارامتر کنترلی سیستم، میتوان از وقوع رفتارهای نامناسب جلوگیری کرد