سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: دومین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم نفیسی – دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد حسینی – دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مطالعه اثر ناخالصی به صورت افزودنی بر خواص سرامیکهای پیزوالکتریک با فرمول شیمیایی Pb(Zr0/53Ti0/47)O3 مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا اثر افزودنیهایی نظیر آهن (به عنوان افزودنی با ظرفیت کمتر)، لانتانیم (به عنوان افزودنی با ظرفیت بیشتر) و کلسیم (به عنوان افزودنی با ظرفیت یکسان) بر ثابت دی الکتریک، میدان وادارنده، قطبش باقیمانده، ضریب جفت شدگی الکترومکانیکی و ضریب پیزوالکتریک (d) بررسی و تمهیداتی برای حذف عوامل جابنبی اندیشیده شده است.
از مطالعه پراش پرتو ایکس برای اطمینان از تشکیل محلول جامد واز طیف بینی جذب اتمی برای آگاهی از درصد فراز سرب استفاده شده است. روش جدیدی برای اندازه گیری ضریب پیزوالکتریک (d) به کار برده در این رابطه دو وسیله شناخته شده است.
نتایج حاصله نشان می دهد که:
۱- افزودنیهای هم ظرفیت سبب افزایش ثابت دی الکتریک نمونه های پیزوالکتریک می گردند.
۲- افزودنیهای با ظرفیت کمتر سبب کاهش ضریب جفت شدگی الکترومکانیکی، کاهش ضریب پیزوالکتریک، افزایش میدان وادارنده و قطبش باقیمانده می شوند.
۳- افزودنیهای با ظرفیت بیشتر سبب بهبود پارامترهای پیزوالکتریک از جمله افزایش ضریب جفت شدگی الکترومکانیکی و ضریب پیزوالکتریک و کاهش میدان وادارنده و قطبش باقیمانده خواهد شد.