سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داوود نوروزی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ، گاوا زنگ ، زنجان
فرشید محمد رفیعی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ، گاوا زنگ ، زنجان ،
رامین گلستانیان – دانشکده ی فیزیک، دانشگاه شفیلد, شفیلد S3 7RH، انگلستان

چکیده:

در این پژوهش شکل سه بعدیِ تعادلی، برای طول های کوتاهی از DNA مورد مطالعه قرار می گیرد. از یک مدل کشسان که ناهمسانگردی مقطع DNA را در مدول های سختی در نظر گرفته است استفاده می کنیم. با در نظر گرفتن یک ناهمسانگردیِ قابل قبول که از مطالعات شبیه سازیِ مولکولی به دست آمده است، مشاهده می کنیم که DNA حلقوی شده با طول هایی که مضرب صحیحی از پای پیچ آن نیستند؛ شکل هایی غیر بدیهی به وجود می آورد که شامل تاخوردگی هایی به بیرون ز صفحه و تشکیل شکستگی می شود. همچنین اثر ناهمگون بودن توالی ژن ها نیز مطالعه شده، و نشان داده ایم که این عامل باعث پررنگ تر شدن اثرات هندسی روی DNA یشود. این نتایج می تواند به درک بهتر برهمکنش DNA با پروتئین ها و RNA کمک کند.