مقاله اثر نايسين بر روي استافيلوكوكوس ارئوس در سوپ جو تجارتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم دارويي (pharmaceutical sciences) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر نايسين بر روي استافيلوكوكوس ارئوس در سوپ جو تجارتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوكوكوس ارئوس
مقاله نايسين
مقاله نگهدارنده طبيعي
مقاله سوپ جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندزاده بستي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: ميثاقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كريم گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي صالحي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با توجه به اثرات جانبي نگهدارنده هاي شيميايي و توجه توليدكنندگان مواد غذايي به نگهدارنده هاي طبيعي، ارزيابي اثرات ضد ميكروبي نگهدارنده هاي طبيعي در مدلهاي آزمايشگاهي و غذايي به نظر مي رسد ضروري باشد. در اين بررسي اثر نايسين بعنوان يك باكتريوسين بر رشد و بقا استافيلوكوكوس ارئوس در سوپ جو تجارتي مورد مطالعه قرار گرفت.
روش ها: نايسين به ميزان صفر، ۰٫۲۵ و ۰٫۵ ميكروگرم در ميلي ليتر به نمونه هاي سوپ جو اضافه شد. باكتري استافيلوكوكوي ارئوس به تعداد ۱۰۳ CFU/ml به نمونه هاي آزمايش اضافه شده و در دماهاي ۸ و ۲۰ درجه سانتي گراد به مدت ۲۱ روز نگهداري شدند. تعداد باكتريها در روزهاي صفر، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ و ۲۱ شمارش گرديد.
يافته ها: بر اساس يافته هاي اين تحقيق مقادير مختلف نايسين بر روي تعداد رشد باكتري مورد مطالعه تاثير معني داري داشت (P<0.001). همچنين درجه حرارت نگهداري روي رشد باكتري بطور معني داري موثر بود (P<0.001). بدين معني كه با افزايش دماي نگهداري ميزان رشد باكتري افزايش يافت.
نتيجه گيري: مصرف نايسين به همراه درجه حرارت مناسب نگهداري مي تواند رشد باكتري استافيلوكوكوس ارئوس را كنترل نمايد.