مقاله اثر نحوه پراكنش بذور علف هاي هرز يولاف وحشي (Avena ludoviciana)، خردل وحشي (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمي (Rapistrum rugosum) بر شكار پس از انتشار آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: اثر نحوه پراكنش بذور علف هاي هرز يولاف وحشي (Avena ludoviciana)، خردل وحشي (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمي (Rapistrum rugosum) بر شكار پس از انتشار آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر علف هرز
مقاله شکار پس از انتشار
مقاله نحوه پراکنش
مقاله مديريت تلفيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده حسن محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان مشهدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر نحوه پراكنش بذور يولاف وحشي (Avena ludoviciana)، خردل وحشي (Sinapis arvensis)، جودره (Hordeum spontaneum) و شلمي(Rapistrum rugosum بر شكار پس از انتشار آنها، آزمايش مزرعه اي در تابستان ۱۳۸۶ در مزرعه جو زراعي (Hordeum vulgare) در منطقه مشهد اجرا شد. آزمايش به صورت فاكتوريل و در قالب طرح بلوک هاي كامل تصادفي با ۴ تكرار انجام شد. تيمارها شامل چهار گونه علف هاي هرز، سه نحوه پراكنش بذور و شش تاريخ نمونه برداري بود. ميزان شكار بذور در ميان گونه هاي مختلف تفاوت معني داري داشت. نحوه پراكنش بذور بر شكار آنها اثر معني دار داشت. براي هر چهار گونه، بيشترين شكار به تيمار پراكنش لكه اي و كمترين شكار به تيمار پراكنش تصادفي مربوط بود. اثر متقابل گونه علف هرز و نحوه پراكنش نيز معني دار بود بطوريكه بيشترين و كمترين شكار، به ترتيب به بذور مجتمع خردل وحشي و بذور تصادفي جودره تعلق داشت. نتايج نشان دهنده آن است كه در شرايطي كه بذور هر يک از علف هاي هرز به صورت گروهي و لكه اي در مزرعه پراكنده هستند، امكان شكار آنها به وسيله شكارگران بيشتر بوده و در اين حالت، شكار نقش موثرتري در مديريت علف هاي هرز ايفا مي كند.