مقاله اثر نسبت هاي مختلف کودهاي دامي و شيميايي و تنش خشکي انتهاي فصل رشد بر خصوصيات کمي و کيفي جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: اثر نسبت هاي مختلف کودهاي دامي و شيميايي و تنش خشکي انتهاي فصل رشد بر خصوصيات کمي و کيفي جو
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله جو
مقاله کود دامي
مقاله کود شيميايي
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيليان ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تنش خشکي و نسبت هاي مختلف کود هاي دامي و شيميايي بر خصوصيات کمي و کيفي جو، آزمايشي به صورت کرت هاي خرد شده و در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زابل انجام گرفت. تيمار تنش خشکي در مرحله پر شدن دانه (۱S) و شاهد (۲S)، به عنوان فاکتور اصلي و تيمار نسبت هاي مختلف کود هاي دامي و شيميايي، به صورت: ۱۰۰ درصد کود دامي (N1)،۱۰۰  درصد کود شيميايي (N2)، ۵۰ درصد کود دامي + ۵۰ درصد کود شيميايي (N3)، ۷۵ درصد کود دامي + ۲۵ درصد کود شيميايي (N4) و شاهد ((N5 به عنوان فاکتور فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج اين تحقيق نشان داد که اعمال تنش خشکي در مرحله پر شدن دانه در زراعت جو بر کليه صفات عملکرد و اجزاي عملکرد دانه، به جز صفت وزن سنبله اثر معني داري داشت. در بين تيمار هاي نسبت هاي کودي، بيشترين مقدار عملکرد دانه در تيمار هايN3  و ۴N و بيشترين مقدار عملکرد بيولوژيکي در تيمار ۳N به دست آمد. در بين صفات مورد بررسي، صفات تعداد دانه در سنبله و وزن سنبله تحت تاثير تيمار هاي کودي قرار نگرفتند. تنش خشکي در مرحله پر شدن دانه هيچ اثر معني داري بر غلظت عناصر موجود در دانه جو نداشت، اما نسبت هاي کودي اثر معني داري بر غلظت عناصر روي و منگنز دانه جو داشت به طوري که بيشترين مقدار غلظت دو عنصر روي و منيزيم دانه جو در تيمار ۱۰۰ درصد کود دامي (N1) به دست آمد.