سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرنوش اسکندری تربقان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی
مسعود اسکندری تربقان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات دیم شیروان
علی رضا آستارایی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شرایط محیطی از قبیل شوری خاک ، گرما، مسمومیت عناصر سنگین خاک بر روی رشد گیاه و جذب نیتروژن توسط ریشه و متابولیسم آن در گیاه اثر نامطلوب دارند . این بررسی با ۶ نسبت آنیونی کلر به سولفات به ترتیب ( ۱:۱، ۱:۲، ۱:۳، ۲:۱، ۳:۱ و شاهد) و ۲ مقدار کود ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه جهت بررسی تاثیر توام شوری کلریدی – سولفاتی و نیتروژن بر مقدار ، جذب و برهمکنش عناصر غذایی در گیاه جو و تعیین شاخص برداشت دانه ، شاخص برداشت عناصر ماکرو ، کلر و سولفات و نیز اندازه گیری کارایی زراعی ، جذب و فیزیولوژیک نیتروژن در گیاه تحت شرایط غالبیت یون های کلر و سولفات انجام گرفت. این مطالعه نشان داد که ازدیاد نسبت سولفات می تواند اثر زیانبخش شوری در گیاه جو را کاهش داده و غلظت عناصر ماکرو و شاخص های برداشت عناصر را در تیمارهایی با غلظت بالای سولفات و کلر پایین را تا حدودی افزایش دهد ، ضمن اینکه کارایی ز راعی و کارایی جذب در تیمارها حداکثر ، لیکن کارایی فیزیولوژیک بعکس در تیمارهایی با نسبت کلر بالاو سولفات پایین بیشتر بود که بیانگر تاثیر شوری بر عدم تعادل یونی و برهمکنش منفی یون نیترات با سولفات در مراحل انتهایی رشد گیاه جو بود و در حقیقت انتقال نیتروژن جذب شده را از اندامهای رویشی در تیمارهای با سولفات بالا با دشواری مواجه ساخت. از آنجا که اکثر منابع آب شور زیرزمینی در ایران نیز با غالبیت یون های کلر و سولفات مواجه هستند . این مطالعه از اهمیت عملی فراوانی در توصیه بهینه کود در شرایط مصرف آب آبیاری باغالبیت این یونها در زمینه تغذیه، تعادل عناصر غذایی و رشد گیاه جو برخوردار است.