سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدیه حقیقت افشار – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
مصباح بلادر – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
عبدالکریم بهنیا – استاد
علی عبادی – دانشیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه توت فرنگی درتمام طول سال به دلیل تغییرات ایجاد شده در الگوی تولید و استفاده از سیستمهای کشت متراکم و ارقام خنثی وانتخاب محیط مناسب برای رشد گیاه در دسترس است تحقیقات بسیاری در زمینه تغذیه این گیاه انجام گرفته است با پرورش توت فرنگی به صورت هیدروپونیک بررسی و تعیین نیازهای غذایی انیون و کاتیون با دقت بیشتری امکان پذیر می گردد. هاینس و گاه ۱۲ به این نتیجه رسیدند که اگر نیتروژن اضافی به گیاه توت فرنگی داده شود کاهش چشمگیری در رشد وعملکرد محصول مشاهده خواهد شد تجمع نیترات در گیاه زمانی پیش می اید که میزان جذب ان بیش از کاه ش آن در اثر اسیمیلاسیون توسط انزیم نیترات ردوکتاز باشد مقدار تجمع نیترات توسط توازن توارثی گیاه تنظیم گردیده و به وسیله عوامل محیطی کود دهی و عملیات زراعی تغییر می یابد. ۱ نست بای ۱۷ دریافتند که نیاز به نیتروژن نیتراتی در رقم ردگانتلت به روش ابکشت به مرور زمان افزایش پیدا کرد و طی گلدهی و میوه دهی ریشه ها و برگ ها نیاز خاصی به نیتروژن نیتراتی دارند اهداف تحقیق حاضر عبارتند از: بررسی تاثیر نسبتهای متفاوت نیترات به امونیم درمحلول غذایی بر تجمع نیترات در اندامهای مختلف چهار رقم توت فرنگی، عملکرد و مقایسه مقدار بیوماس اندامهای ارقام توت فرنگی در طی دوره هیا رشد رویشی و زایشی می باشد.