سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اشکان عباسیان – کارشناس ارشد زراعت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال وبذر، کرج
عباس زارعیان – کارشناس ارشد زراعت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال وبذر، کرج

چکیده:

به منظور تعیین اثر نسبت های مختلف ردیف کاشت بر عملکرد و اجز ای عملکرد ذرت دان ه ای رقم سینگل کراس ۷۰۴ و سویا رقم هیل در کشت مخلوط، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۷۸ در مزرعه دانشکده کشاورزی ساری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۱ تیمار ( ۹ نسبت ردیف کاشت مختلف سویا: ذرت ۲:۲ ، ۳:۲ ، ۴:۲، ۲:۳، ۳:۳، ۴:۳، ۲:۴، ۳:۴، و ۴:۴ و دو تیمار کشت خالص ذرت و سویا) در چهار تکرار اجرا شد. هر کرت شامل ده خط پنج متری بود. در نسبت های کاشت که تعداد ردیف های کشت سویا ثابت بود، با افزایش تعداد ردیف های ذرت در کشت مخلوط، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف بلال و عملکرد دانه کاهش یافت . عملکرد ذرت کلیه تیمارهای کشت مخلوط در مقایسه با تک کشتی افزایش یافت ( ۶۰-۱۵%) . بیشترین عملکرد ذرت و سویا به ترتیب به میزان ۱۲/۹۲ و ۳/۹۶۷ تن در هکتار مربوط به تیمار نسبت کاشت ۲:۴ بود. بیشترین و کمترین نسبت برابری زمین (LER) به ترتیب در تیمارهای ۲:۴، و ۴:۲ به مقدار ۱/۳۴ و ۰/۹۷ مشاهده شد. تک کشتی سویا به علت حداقل رقابت برون گونه ای دارای بیشترین تعداد غلاف در بوته بود.