سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حشمت امیدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
عباس عصاری – استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا یدوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
الناز ابوطالبی – دانش آموخته دانشگاه شاهد

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر نوع خاک ورزی و تاریخ کاشت برعملکرد، اجزا عملکرد دانه ارقام کلزا آزمایشی دو ساله در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکر ار در سالهای زراعی ۸۲-۱۳۸۱ و ۸۳-۱۳۸۲ در مرکز تحقیقات کشاورزی ساری واقع در استان مازندران اجرا گردید کرت اصلی شامل نوع خاک ورزی (Tillage system) در ۳ سطح ( ۱- سیستم بدون خاک ورزی شامل کشت در بقایای محصول غلات و ۲- سیستم خاک ورزی متداول شامل برگرداندن بقایا با د یسک وشخم ۳- سیستم خاک ورزی حداقل شامل برگرداندن بقایا با دو دیسک عمود بر هم ) بود . در کرت ها ی فرعی ترکیب سطوح تیماری ارقام (Hyola 401 و Pf) و تاریخ کاشت (شامل سطوح ۱ و ۱۵ و ۳۰ مهرماه) قرارداده شدند. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که نوع خاک ورزی روی صفات طول دوره گلدهی، ارتفاع تا شاخه فرعی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، عملکرد دانه، محتوی روغن و عملکرد روغن اثر معنی داری در سطح ۱ درصد داشت اما بین نوع خاک ورزی حداقل (۲۶۶۱/۹۰kg/ha) و بدون خاک ورزی (۲۶۱۲/۲kg/ha) اختلاف معنی داری از نظر عملکرد دانه وجود نداشت . تیمار تاریخ کاشت روی صفات ارتفاع شاخه فرعی ، ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی ، عملکرد دانه ، محتوی روغن و عملکرد روغن اثر معنی داری داشته و رقم در سطح احتمال ۱ درصد روی صفات طول دوره گلدهی ، ارتفاع شاخه فرعی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی ، عملکرد دانه، محتوی روغن و عملکرد روغن اثر معنی داری داشته است. بطور کلی نتایج حاصل از آزمایش نشان داد علی رغم برابر نبودن عملکرد دانه در نوع خاک ورزی متداول و بدون خاک ورزی، نوع خاک ورزی حداقل از نظر انرژی و نیروی کارگری به صرفه تر است.