سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسیبه پورقاسمیان – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی زاهدی – استادیار گروه زراعت دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی تاثیر روش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در تابستان ۱۳۸۵ در مزرعه دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد . در این بررسی دو روش کاشت (جوی و پشته ای و مسطح ) به عنوان فاکتور اصلی و دو رقم گلرنگ (کوسه و IL 111) به عنوان فاکتور فرعی مورد مطالعه قرار گرفتند . در کاشت مسطح نسبت به کاشت جوی وپشته ای تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن افزایش یافت . اثر روش کاشت بر شاخص سطح برگ، تعداد طبق در بوته و وزن هزار دانه معنی دار نبود . رقم کوسه در کلیه صفات فوق الذکر نسبت به رقم IL111 برتری نشان داد. به نظر می رسد در شرایطی مشابه به مطالعه حاضر جهت حصول عملکرد بیشتر در کشت تابستانه گلرنگ، روش کاشت مسطح بر روش کاشت جوی و پشته ای برتری داشته باشد.