سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فینا مددزاده – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

چکیده:
نماد سیستی چغندر قند Heterodera schachtii schmidt,1871 یکی از آفات مهم چغندر قند محسوب می شود که با افزایش جمعیت خسارت قابل توجهی به محصول وارد می کند هدف از این تحقیق مطالعه تاثیر جمعیت های مختلف H.schachtii روی محتوای قندی و پرولین چغندر قند رقم مقاوم Nemakill و مقایسه آن با رقم حساس ۷۲۳۳ می باشد برای این منظور گیاهچه های جوان چغندر قند هر دو رقم مقاوم و حساس در لوله های شیشه ای به اندازه (۱۵×۳ cm) حاوی خاک استریل کاشته شد و سپس توسط جمعیت های مختلف صفر، ۱۰، ۲۰ عدد لاروسن دوم نماتد (J2) در یک گرم خاک تلقیح گردید آزمایش در شش تکرار به صورت طرح کاملا تصادفی در شرایط اطاقک رشد با دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و ۱۶ ساعت نور مصنوعی انجام گرفت. بعد از ۴۵ روز خاک لوله ها را شسته و تعداد نماتدهای تکامل یافته روی شیشه چغندرقند و خاک استخراج و شمارش گردید. سپس مقدار قند ریشه ها در هر یک از تیمارها با روش فنل- سولفوریک اسید و مقدار پرولین از روش (Bates 1973) و کمک اسپکتروفوتومتر اندازه گیری گردید. نتیجه آزمایشات نشان داد که با افزایش آلودکی در تیمار ( ۲۰J2) مقدار قند در هر دو رقم کاهش پیدا کرد و بررسی پرولین افزایش آن در هر دو رقم حساس و مقاوم را نشان داد.