سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید ناصرقدسی – گروه فیزیک دانشگاه مازندران
محمد محمودی – گروه فیزیک دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله سطح مقطع همجوشی واکنش ۱۶O+208Pbدر انرژی های کوچکتر و بزرگتر از سد مورد مطالعه قرار گرفته است . پتانسیل هسته – هسته مورد نیاز را با روش مونت کارلو محاسبه نموده ایم . نتا یج حاصل نشان می دهند که روش به کار گرفته شده از قابلیت های لازم برای محاسبه پتانسیل هسته – هسته برخوردار می باشد . همچنین با استفاده از این روش، اثر نوترون های سطحی در محاسبة پتانسیل بین هسته های شرکت کننده در واکنش را مورد مطالعه قرار داده ایم . نتایج حاصل از آنالیز این واکنش نشان می دهد که لحاظ نمودن اثر نوترون های سطحی موجب می گردد تا ارتفاع سد همجوشی حدود ۰/۳ MeV کاهش یافته و محاسبات تحلیلی سطح مقطع همجوشی به ویژه در انرژیهای کوچکتر از سد همجوشی توافق بهتری را با داده های آزمایشگاهی نشان دهد . در این محاسبات بر هم کنش موثر نوکلئون – نوکلئون از نوع M3Y-Partsانتخاب و از هیچ پارامتر تنظیم پذیری استفاده نشده است .