مقاله اثر نوروپروتكتيو تزريق داخل صفاقي مايع مغزي نخاعي بر دژنراسيون نورون هاي حركتي آلفا نخاع پس از كمپرسيون عصب سياتيك در رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر نوروپروتكتيو تزريق داخل صفاقي مايع مغزي نخاعي بر دژنراسيون نورون هاي حركتي آلفا نخاع پس از كمپرسيون عصب سياتيك در رت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايع مغزي نخاعي
مقاله دژنراسيون
مقاله کمپرسيون
مقاله نوروپروتکتيو
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بهارآرا جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مايع مغزي نخاعي جنيني باعث تكثير و تمايز سلول هاي عصبي مي شود. اين مايع هم چنين حاوي تركيبات با ارزشي جهت حفاظت از سلول هاي آسيب ديده سيستم عصبي است. در اين پژوهش، اثر نوروپروتكتيو تزريق داخل صفاقي مايع مغزي نخاعي بر دژنراسيون نورون هاي حركتي آلفا نخاع پس از كمپرسيون عصب سياتيك در رت تعيين گرديده است.
روش كار: در اين تحقيق تجربي آزمايشگاهي ۱۸ رت نر نژاد ويستار به طور تصادفي در سه گروه مساوي كنترل، كمپرسيون و تجربي تقسيم شدند. در گروه كمپرسيون و گروه تجربي، عصب سياتيك راست تحت كمپرسيون قرار گرفت. تزريق مايع مغزي نخاعي جنيني هر سه روز يك بار براي گروه تجربي انجام شد. پس از يك مراقبت يك ماهه، رت ها با فرمالين ۱۰ درصد تحت پرفيوژن قلبي قرار گرفتند و از نخاع مهره ۴ تا ۶ ناحيه كمري نمونه برداري شد و با آماده سازي بافتي برش هاي سريال ۷ ميكروني از بلوك هاي پارافيني تهيه شد. برش ها با آبي تولوئيدين رنگ آميزي شدند و شمارش نورون هاي حركتي شاخ قدامي نخاع به روش استريولوژي (دايسكتور) انجام شد. آناليز داده هاي كمي با آزمون تي انجام شد.
نتايج: كاهش معني دار تعداد نورون هاي آلفا در گروه كمپرسيون (۲۶±۴۷۰) در مقايسه با گروه كنترل (۷۸±۱۷۳۹) مشاهده شد. هم چنين با مقايسه گروه كمپرسيون و گروه تجربي (۱۴۱±۹۹۲) اختلاف معني داري بين دانسيته نوروني در اين دو گروه به دست آمد (p=0.005).
نتيجه گيري: تزريق داخل صفاقي مايع مغزي نخاعي مي تواند در ترميم نورون هاي آسيب ديده مفيد باشد.